Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Kabul şartları
Madde 5: Uzmanlık öğrenciliğine kabul için öğrencilerin tıpta uzmanlık sınavını (TUS) veya eşdeğer bir sınavı başarmış olmaları şartı aranır.

Üst uzmanlık (yan dal) eğitimine kabul edilecek adaylar, ilgili bilim dalı başkanının önerisi ve anabilim dalı başkanının görüşü üzerine fakülte yönetim kurulu tarafından yeterli öğretim üyesi sayısı bulunması halinde ilgili anabilim ve bilim dalı öğretim üyeleri arasından oluşturulacak en az üç, en çok 5 üyeden oluşan jüriler tarafından, üst uzmanlık sınav yönetmeliğinin 7. maddesinde belirtilen kurallara göre yapılacak sınavla değerlendirerek belirlenir.

Uzmanlık eğitimini dış ülkelerde tamamlamış olanların, bilimsel yönden başarılı olup olmadıkları tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen kurallar doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak ve ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok 5 üyeden oluşan jüriler ile değerlendirilir.

Madde 6: Tıpta uzmanlık tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşımaları kaydı ile, anabilim dallarına yabancı uyruklu uzmanlık öğrencisi alınabilir. Ancak, yabancı uyruklu öğrencilere kadro tahsis edilemez ve bir anabilim dalı için toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısı o anabilim dalında mevcut kullanılabilir kadro sayısının % 10'nun en yakın tam sayıya çevrilmesi ile elde edilen sayıyı geçemez. Yabancı uyruklu öğrencilerin uzmanlık ve üst uzmanlık eğitimine kabulüne 5. madde hükümleri uygulanır.

Eğitim süresi:


Madde 7: Uzmanlık ve üst uzmanlık eğitiminin süresi Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde ön görülen eğitim süresidir. Bu normal eğitim süresi, gerekli durumlarda, ilgili anabilim dalının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile bir defada 6 ayı geçmemek üzere, en çok 2 kez uzatılabilir.

Fakülte dışı etkinlikler:
Madde 8: Uzmanlık ve üst uzmanlık öğrenciliğine başladıktan sonra adayın fakülte yönetim kurulunun onayı ile yurt dışı veya yurt içi diğer sağlık ve eğitim kurumlarında başarılı olarak geçirmiş olduğu çalışma süreleri ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile adayın normal eğitim süresine dahil edilir.


« Önceki - İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.