Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Uzmanlık / Üst Uzmanlık Sınavı
Madde 22: Uzmanlık / üst uzmanlık eğitimi sonunda gerçekleştirilen uzmanlık / üst uzmanlık sınavı tez onayı ve bilim sınavı bileşenlerinden oluşur. Kurallara uygun hazırlanmış ve basılmış tezlerin sınav tarihinden 1 ay önce "on bir" nüsha halinde dekanlığa teslim edilmesi gerekmektedir. Her aday için tez ve bilim sınavlarını yapmak üzere anabilim / bilim dalı başkanı görüşü alınarak Dekan tarafından sınav tarihi ve 5 asil ile 3 yedek üyeden oluşan "sınav jürisi" belirlenir. Gerektiğinde tez ve sınav jurisi ayrı ayrı oluşturulabilir. İlgili anabilim dalı başkanı ( üst uzmanlıkta ilgili anabilim dalı ve bilim dalı başkanı) ile tez danışmanları jürilerin doğal asil üyesi olurlar. Uzmanlık sınavları için, diğer üyeler ilgili anabilim dalı üyeleri arasından ve/veya adayın rotasyon yaptığı anabilim dalı öğretim üyelerinden seçilir. Üst uzmanlık sınavı için diğer üyeler kurum içi ya da dışı ilgili bilim dalı öğretim üyeleri arasından ve/ veya adayın rotasyon yaptığı anabilim/bilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tezler sınav tarihinden en az 15 gün önce jüri üyelerine dekanlıkça dağıtılır. Sınav jürisi sınav günü toplanarak, önce jüri üyelerinin teze ilişkin sundukları kişisel raporları inceler ve adayı tez savunmasına alır. Yapılacak değerlendirme sonucu tezin kabul veya reddi oy çokluğu ile karara bağlanır ve bu durum bir tutanakla belirlenir. Tezi kabul edilmeyen uzman adayları, jürinin gerekçesindeki esaslara göre, sonucun kendilerine tebliğinden itibaren en geç 6 ay içerisinde gereken düzeltmeleri yaparak tezi Dekanlığa teslim ederler. Tezi ikinci defa reddedilen adayın uzmanlık eğitimi ile ilişkisi kesilir. Tezi kabul edilen adaya jüri tarafından yazılı ve/veya sözlü kuramsal ve/veya pratik sorular yöneltilir ve uygulamalar yaptırılır. Sonuç, oy çokluğu ile "Başarılı" veya "Başarısız" olarak belirlenir ve bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Bu sınavda başarısız olan aday, sınavın yapıldığı tarihten en erken 1 ay, en geç 6 ay sonra olmak kaydı ile, juri tarafından belirlenen bir tarihte yeniden sınava alınır. Bu sınavda yeniden başarısız olan adayın uzmanlık eğitimi ile ilişkisi kesilir.

Geribildirim


Madde 23: Sürekli iyileştirme ve gelişme amacıyla tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencilerinden eğitimleri ile ilgili geribildirim alınması önemlidir. Bu amaçla her yıl mayıs ayında Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan bir geribildirim formu tüm uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri tarafından doldurularak değerlendirilir. Ayrıca anabilim dallarında yapılan eğitsel etkinliklerden ve danışmanlar hakkında öğrencilerden geri bildirim alınması önerilir.

Yürürlük
Madde 24: Bu yönetmelik resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 25: Bu yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
« Önceki - İçindekiler -
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.