Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Uzmanlık Yönergesi

Uzmanlık Eğitimi


Amaç
Madde 1 : Bu yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilgili anabilim dalları aracılığı ile verilen tıpta uzmanlık ve üst uzmanlık (yan dal) eğitimini, Avrupa Biriliği Tıp Uzmanları Birliği (UEMS), Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ve uzmanlık eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurullarda tanımlanan düzeye çıkarabilmek ve fakültemizde standartları belirlenmiş bir uzmanlık eğitiminin yürütülebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik ile uzmanlık eğitimi veren anabilim dallarının, zorunlu olarak edinilmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir "çekirdek program" hazırlamaları, uzmanlık öğrencilerinin bu program doğrultusunda eğitime aktif olarak katılmaları, objektif ölçütlerle izlenmeleri ve değerlendirilmeleri, eğitimin sürekli iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçla Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu (MSEK) adıyla bir kurul oluşturulur. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu, fakültemizde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin çağdaş ölçütlere göre yapılabilmesi amacıyla standartlar geliştiren, bilimsel araştırmalar planlayan, öneri paketleri hazırlayan, bu alanda elde edilen verileri değerlendiren, elde ettiği veri ve sonuçları dekanlığa sunan kurulu tanımlar. Bu kurul çalışmalarını, uzmanlık eğitimi için her ana bilim dalından temsilci bir üyenin katılımıyla oluşturulan Uzmanlık Eğitimi Kurulu ( UZEK) ve üst uzmanlık eğitimi için her bilim dalından temsilci bir üyenin katılımı ile oluşturulan Üst Uzmanlık Eğitim Kurulu ( ÜZEK) ile birlikte yürütür.

Kapsam
Madde 2: Bu yönetmelik uzmanlık ve üst uzmanlık eğitimi gören tıpta uzmanlık öğrencilerine uygulanacak esasları kapsar.

Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Öğrencisinin Görevleri


Madde 3: Uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri sorumlu oldukları eğitim programı yanısıra fakülte ve uygulama hastanesinde, görevlendirildikleri eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile yönetsel etkinliklerden sorumludurlar.

Bağdaşmayan görevler
Madde 4: Uzmanlık ve üst uzmanlık öğrencileri fakülte dışında ücretli veya ücretsiz, özel ya da resmi başka herhangi bir işte çalışamaz, ek görev alamaz, serbest meslek icra edemezler.


- İçindekiler - Sonraki »
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.