Çalışma Grupları TROD Kurslar English

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışma Grupları Yönergesi


Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla Radyasyon Onkolojisi dalında değişik konularında çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalışma Grupları, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan, Radyasyon Onkolojisinin belirli alanlarına ilgi duyan üyeleri bir araya getiren, bu üyeler arasındaki iletişimi geliştiren, alanları ile ilgili bilimsel bilgiyi toplama, yorumlama ve yaymayı sağlayan, eğitim, araştırma, uygun hasta bakımı ve ulusal politikalar oluşturmada bilimsel danışman işlevi gören gruplardır. Çalışma Gruplarının oluşumu, işlevleri ve çalışma biçimleri yönerge ile belirlenmiştir.

Yönerge

Bu yönerge, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş ve 20.12.2014 tarihli toplantıda revize edilmiştir.

Çalışma Grupları, TROD tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere TROD yönetim kurulu tarafından gerekli görülen konularda oluşturulan ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan bilimsel kurullardır.

TROD'unuzman olan tüm üyeleri ilgi duydukları konularda oluşturulmuş Çalışma Gruplarına üye olabilirler. TROD üyeleri, iki yılda bir üyeliklerini yenilemek amacıyla doldurdukları üye kayıt formunda ilgi duydukları 4 (Dört) çalışma grubunu önem sırasına göre belirtirler. Üyeler en çok 4 Dört)çalışma grubuna üye olabilirler, üye olduğu çalışma gruplarının hepsinde oy hakkına sahiptirler ancak bir çalışma grubunun yürütme kuruluna seçilebilirler.

Çalışma Grubu Üyeleri:

a. Asil üyeler: TROD üyesi olup Radyasyon Onkolojisi uzmanı ve radyasyon fizikçisi olması gerekir. Seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Çalışma grubu genel kurulunda bir oy hakkı vardır.
b. Yardımcı üyeler: TROD üyesi olup Radyasyon Onkolojisi alanında asistan olarak görev yapan üyelerdir. Genel kurula katılabilirler, ancak oy verme ve aday olma hakları yoktur. Yardımcı üyeler, uzman olduklarında otomatik olarak asil üye olur.
c. Danışman veya Davetli üyeler: Çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülen, TROD üyesi olan yada olmayan üyelerdir. Başka branş ya da meslek grubundan olabilirler. Çalışma grubuna destek verebilecek Türk vatandaşı olmayan yabancı uzmanlar da bu statüye tabidirler. Danışman üyeler çalışma grubu başkanının davetiyle genel kurula ve yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler. Oy verme ve aday olma hakları yoktur.

Çalışma Gruplarının Yönetimi:
Çalışma Grubunun asil üyeleri, grubun çalışmalarını yürütmek amacıyla kendi içlerinden, bu alandaki çalışmaları ile bilinen 5 kişiyi seçerek Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu oluştururlar. En çok oy alan üye başkan olur. Yürütme kurulu üyeleri, kendi içlerinde görev bölümü yaparak, Yürütme Kurulu sekreterini seçerler.Medikal Fizik Çalışma Grubu hariç Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı ve Sekreteri TROD Yeterlik Belgesi sahibi olmalıdır. Grup çalışmaları, Yürütme Kurulu aracılığıyla sürdürülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çalışma Grubunu, Grup Başkanı veya yetki verdiği bir diğer yürütme kurulu üyesi temsil eder. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir tekrarlanır. Yürütme Kurulu başkanları üst üste 2 (iki) dönemden fazla görev yapamazlar. Bir dönem aradan sonra tekrar seçilebilirler.Çalışma Grupları, her yıl en az bir kez toplanmak durumundadır. Bu toplantılarda alınan kararlar, en geç 10 gün içerisinde TROD Sekreterliğe bildirilir. Alınan kararlar, Çalışma Grubunun kayıtlarında (Çalışma Grubu Karar Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri) belirtilir ve toplantıya katılan yürütme kurulu üyelerince imzalanır. Bir yıl içerisinde yapılan toplantılara yasal mazereti olmadan katılmayan Yürütme Kurulu Üyelerinin üyelikleri düşer. Bu durumda TROD'a bilgi verilir.

Çalışma Gruplarının görevleri şunlardır:
a. Çalışma alanlarına giren konularda araştırma yapmak

b. TROD tarafından düzenlenen kongre ve panel/sempozyum/konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi için önerilerde bulunmak,

c. Çalışma alanlarına giren konularda araştırma protokolleri, uygulama protokolleri ve teknik dokümanları hazırlamak,

d. Yılda birkez; TROD web sayfasından yayınlanan ayın olgusu sorusunu hazırlamak, 

Çalışma Grupları, c. Maddesin de belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmek için TROD Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak ve bu kurulun onayını almak durumundadır. Bunun için etkinlikler ile ilgili önerilerini, Çalışma Grubu Başkanı imzalı bir ön yazı, Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Kararlarının bir örneği ve kapsamlı bir öneri yazısı (amaç, yöntem, sorumlular, organizasyon, bütçe, destekleyen kuruluşlar vb.) ile TROD Sekreterliğe iletmek ve TROD Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda da ilgili etkinliği biçimlendirmek durumundadırlar.

Çalışma Grupları, başka dernek veya kuruluşlarla ilişkilerini TROD Yönetim Kurulunun onayı ve aracılığıyla sağlar. TROD Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda bu ilişkileri kurmak, geliştirmek ve organize etmek için Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerine TROD adına yetki verir.

Çalışma Grupları tarafından hazırlanan her türlü doküman, TROD Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra TROD'un resmi yayını niteliği kazanır ve basılabilir.

TROD Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Çalışma Grupları tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca uygun bulunan tüm etkinlikleri destekler, bu etkinliklerin organizasyonuna katkıda bulunur ve maddi katkı sağlar.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, gerekli durumlarda TROD Yönetim Kurulunun onayını alarak Alt Çalışma Grupları oluşturabilir ve bu kararlarını Genel Sekreterliğe bildirirler. Belirtilen alt gruplarda çalışmak isteyen asil üyeler, kendi içlerinde seçimle Alt Grup Başkanlarını seçerler. Alt grup başkanı veya başkanları, çalışmalarında Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar ve bu kurulun denetimi altında çalışırlar.

TROD Yönetim Kurulu, yeni çalışma grupları oluşturabilir, grup çalışmalarının yönetmelik hükümlerine uygunluğunu izler ve çalışma grupları hakkında karar verir.

TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI BİLDİRİ VE YAYIN KURALLARI

  • Çalışmayı planlayan ve düzenleyen bildiri ve yayınlarda ilk isim olur. Çalışmayı düzenleyen yazar kendisi ile birlikte bir ‘senior’ veya ‘junior’ yazar daha ekleyebilir.
  • Diğer isimler ise çalışmaya dahil edilen hasta sayısına göre en çok hasta sayısından en az hasta sayısına göre düzenlenir.
  • Bir araştırma protokolüne, protokole alınan toplam hasta sayısının %5 inden az katkıda bulunan merkez üyelerinin isimleri yayın veya tebliğlerde yer almaz. Buna karşın toplam hasta sayısının her %10'u için o merkezden yayınlanacak çalışmaya fiilen katkıda bulunmak şartı ile bir isim yayında yer alır. Katkıda bulunan diğer üyelerin isimleri yayında uygun biçimde belirtilir.
  • Çalışma kriterlerine uygun olmayan hastalar, çalışmayı düzenleyen yazar tarafından çıkarılır. Kriterlere uygun olan hasta sayılarına göre analiz yapılır ve çalışmadaki isim sıralaması da uygun hasta sayılarına göre yapılır. Hiçbir hastası çalışmaya uygun olmayan araştırmacılar çalışmaya dahil edilmez.
  • İsim listesi uzun olan çalışmalarda, yazılmayan tüm yazarlardan çalışmanın sonunda bahsedilmelidir.
  • Tüm çalışmaların başlığına, Tükçe yazılarda ‘Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Çalışması’, İngilizce yazılarda da başlığın sonuna ‘Turkish Radiation Oncology Group’ ibaresi eklenmelidir.
  • Yayın ismi uzun olan çalışmalarda ise ‘Acknowledgement’ kısmına ‘This study was conducted on behalf of the Turkish Society for Radiation Oncology’ ibaresi eklenmelidir.
  • Yayın aşamasında olan çalışmalar, dergiye başvuru öncesinde tüm yazarlara danışılmalı ve onayları alındıktan sonra dergiye başvurulmalıdır.

Çalışma grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TROD Baş-Boyun Kanserleri Çalışma Grubu

TROD Gastroİntestinal Onkoloji Çalışma Grubu

TROD Hematolojik Onkoloji, Pediatrik Onkoloji ve Total Vücut Işınlaması Çalışma Grubu

TROD Jinekolojik Onkoloji Çalışma Grubu

TROD Kemik-Yumuşak Doku Sarkomları, Cilt Maligniteleri, Benign Tümörler, Palyatif Tedaviler Çalışma Grubu

TROD Meme Kanseri Çalışma Grubu

TROD Nöro-Onkoloji Çalışma Grubu

TROD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

TROD Üro-Onkoloji Çalışma Grubu

TROD Stereotaktik Radyoterapi Çalışma Grubu

TROD Radyoterapi Fiziği Çalışma Grubu

 

Çalışma Grubu başvuru için tıklayınız.

 

TROD ÇALIŞMA GRUPLARI YÜRÜTME KURULU

Çalışma Grubu

Başkan

Üyeler

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Baş-Boyun Kanserleri Çalışma Grubu

Dr.Şefik İĞDEM

Dr. Ayşen DİZMAN
Dr. Mustafa CENGİZ
Dr. Uğur SELEK
Dr. Fadime AKMAN

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Gastro İntestinal Onkoloji Çalışma Grubu

Dr. Deniz YALMAN

Dr. Zümre ALİCAN ALICIKUŞ
Dr. Şule Gül KARABULUT
Dr. Mert SAYNAK
Dr. Diclehan ÜNSAL

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Hematolojik Onkoloji, Pediatrik Onkoloji ve Total Vücut Işınlaması Çalışma Grubu 

Dr. Serra KAMER

Dr. Ahmet ÇİNKAYA
Dr. Emin DARENDELİLER
Dr. Ayşe Nur DEMİRAL
Dr. Ayça İRİBAŞ

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Jinekolojik Onkoloji Çalışma Grubu

Dr. Ferah YILDIZ

Dr. Işık ASLAY
Dr. Seden KÜÇÜCÜK
Dr.Zeynep ÖZSARAN
Dr. Enis ÖZYAR

Yürüttüğü Çalışmalar
TROD Kemik-Yumuşak Doku Sarkomları, Cilt Maligniteleri, Benign Tümörler, Palyatif Tedaviler  Çalışma Grubu  Dr. Fazilet Dinçbaş  Dr. Ayşe ALTINOK
Dr. Beste ATASOY
Dr.Yavuz ANACAK
Dr.Didem Çolpan ÖKSÜZ
Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Meme Kanseri Çalışma Grubu

Dr. Nuran BEŞE 

Dr. Ayfer EREN
Dr. İlknur GÖRKEN
Dr. Melis GÜLTEKİN
Dr.Zeynep ÖZSARAN

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Nöro-Onkoloji Çalışma Grubu

Dr.Yıldız GÜNEY 

Dr. Ufuk ABACIOĞLU
Dr. Banu ATALAR
Dr. Murat ÇALOĞLU
Dr.Meriç ŞENGÖZ

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

Dr. Serap AKYÜREK

Dr. Banu ATALAR
Dr. Yasemin BÖLÜKBAŞI 
Dr. Rıza ÇETİNGÖZ 
Dr. Pervin HÜRMÜZ

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Üro-Onkoloji Çalışma Grubu

Dr. Gökhan ÖZYİĞİT

Dr. Fulya AĞAOĞLU
Dr. Müge AKMANSU
Dr. Nilgün Özbek OKUMUŞ
Dr. Cem ÖNAL

Yürüttüğü Çalışmalar

 TROD Stereotaktik Radyoterapi Çalışma Grubu

Dr. Kaan OYSUL

Dr. Ufuk ABACIOĞLU 
Dr. Hale Başak ÇAĞLAR
Dr. Enis ÖZYAR
Dr. Gözde YAZICI

Yürüttüğü Çalışmalar

TROD Radyoterapi Fiziği Çalışma Grubu

Fiz.Murat OKUTAN

Hatice BİLGE
Hakan EREN
Tülay ERCAN
Kadir YARAY

Yürüttüğü Çalışmalar
 
  • Çalışma grubu başkanlarının çalışma süresi 2016– 2018 tarih aralığını kapsamaktadır.

  • Çalışma grubu başkanları web sitesi aracılığı ile çalışma grubu üyelerinin oylaması ile seçilmiştir.

 

 


 

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.